alexanderbtodorov.com
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА Приета с ПМС № 32 от 11.02.2002 г., обн., ДВ, бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 13 от 11.02.…