alexanderbtodorov.com
МСФО 7 – Финансови Инструменти: Оповестяване
МСФО 7 – Финансови Инструменти: Оповестяване Международен Стандарт за Финансово Отчитане 7 Финансови инструменти: Оповестяване Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година…