alexanderbtodorov.com
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 10 – Консолидирани финансови отчети
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 10 – Консолидирани финансови отчети ЦЕЛ 1 Целта на настоящия МСФО е да установи принципи за представяне и изготвяне на консолидирани финансови отче…