alexanderbtodorov.com
Международни стандарти за финансово отчитане – Обща рамка
МСФО – ОБЩА РАМКА Цел Настоящите Общи Положения за МСФО представят концепциите, които стоят в основата на изготвянето и представянето на финансови отчети за външни потребители. Те не представ…