alexanderbtodorov.com
Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия
СЪДЪРЖАНИЕ Общи разпоредби Счетоводен стандарт 1 – представяне на финансови отчети Счетоводен стандарт 2 – отчитане на стоково-материалните запаси Счетоводен стандарт 4 – отчитане…