alexanderbtodorov.com
Закон за счетоводството
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В сила от 01.01.2002 г. Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., последно изменение ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) Този закон урежда: 1. …