alexanderbtodorov.com
Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия (МСФОМСП)
Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия (МСФО за МСП) е изложен в Раздели 1 – 35 и в Речника. МСФО за МСП се придружава от предговор, насоки за прилагане, таблиц…