alexanderbtodorov.com
Нов Кодекс за социално осигуряване – по модела на осигурителния принос
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В сила от 01.01.2014 г. Предмет Чл. 1. Този кодекс урежда обществените отношения, свързани с осигуряването при общо заболяване, трудова злополука, професионална болес…