aleixcabrera.com
Concentració de mitjans
CREMEN ADRENALINA A DIARI, sobretot quan són a punt d’enllestir la feina. Integren una gran família, molt variada. Variada pel que fa a sous —hi ha els que tiren de contractes per obra i serv…