alakilavilayaattu.wordpress.com
41. பல்வகைப் புகைகள் – Various smokes
அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகைநகல் இன் ஆலை நறும் புகை நான்மறைபுகலும் வேள்வியில் பூம் புகையொடு அளாய்முகிலின் விம்மி முழங்கின எங்கணும்Incense wood’s smoke, kitchen’s smokesugar maker…