akawn.com
Cumulative Update 9 for SQL Server 2012 SP3, Cumulative Update 6 for SQL Server 2016 RTM and Cumulative Update 3 for SQL Server 2016 SP1 released
Cumulative Update 9 for SQL Server 2012 SP3. Cumulative Update 6 for SQL Server 2016 RTM. Cumulative Update 3 for SQL Server 2016 SP1. The Cumulative Update 3 for SQL Server 20…