ajammc.com
جامعه‌ی ایرانیان آفریقائی‌تبار: ماورای چهره‌ی سیاه حاجی فیروز، برده داری و موسیقی بندری - Ajam Media Collective
وقتی درباره تنوع قومی در ایران صحبت می‌کنیم بیشتر مردم گروه‌های مختلف قومی یا زبانی از جمله فارسی، آذری، گیلکی، بلوچی و دیگران را به یاد می‌آورند که به عنوان اقوام برابر در فلات ایران سکنی گزیده‌اند، البته برخی از آن‌ها در طول قرن‌ها به نقاط مختلف این کشور مهاجرت کرده‌اند. اما اغلب ایرانیان آفریقایی‌تبار در این بحث فراموش می‌شوند. و این شاید به دلیل حضور کمرنگ‌ترشان در فرهنگ غالب ایرانی است، و یا شاید میراث برده‌داری سیاهپوستان در ایران در نقطه مقابل تفکر غالب فرهنگ و تمدن خالص آریایی است. به هر جهت بیشتر ایرانیان، جمعیت آفریقایی‌تبارهای ایران را با وجود نفوذ فرهنگ و سنت‌های غنی و زنده‌شان فراموش می‌کنند.