airchexx.com
Ken Gilbert, 97.1 WZRT Rutland, VT | June, 1993 - Airchexx
Recording Date: June, 1993 (Exact Date Unknown) Station: 97.1 WZRT Rutland VT (Wikipedia) (Website) Format: Contemporary Hit Radio (CHR) Branded: Z-97 Featured Air Personalities: Ken [...]