ah-sp.com
Trust your Mashaaykh!
Bismillahi wal Hamdullillah Was Salaatu Was Salaamu ‘ala rasoolillahi Ammaa ba’d: Ibn Abi Haatim mentions under the biography of Yusuf Ibn Khaalid As Samti: “I refused to accept t…