africangospellyrics.com
Mungu Mkuu (Almighty God) Lyrics by Evelyn Wanjiru
(Sung in Swahili) Chorus: Zaidi ya yote (Above it all) Utabaki kuwa Mungu mkuu (You’ll remain Almighty God) Alfa na Omega (Alpha and Omega) Hubadiliki kamwe (You the One that never changes) N…