africangospellyrics.com
Ma Yε Sε Mo Pεn (I Was Once Like You) Lyrics my OJ
(Sung in Twi(Akan)) Akwadaa ho daakye a na n’ane agye (When a child perceives the future, he is happy) Opanyin twa n’ane a na ne werε aho (When an elderly thinks of the past, he becomes sad) M’awer…