acgih.ir
گازهای حاصل از حریق | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای
گازهای حاصل از حریق عمده ترین مواد تولیدی در حریق که با عث ایجاد خسارت غیر قابل جبران جانی می شود گازهای حاصل از حریق می‌باشد. گرچه گازهایی که در اثر احتراق