acgevent.com
「C3AFA HONG KONG」邁向10週年 「C3AFAHK2019 Cosplay大激鬥」開始接受報名
較早前「C3AFA HONG KONG」(C3AFAHK)官方已公佈將決定於明(2019)年2月22至24日在…