abovethemars.com
The Man-Made World (Lijiang China)
The Man-Made World ภาพฉากหลังของเทือกเขาอันแข็งแกร่งที่รู้จักกันในชื่อภูเขามังกรหยก ยอดแผ่นดินที่ยกตัวสูงต่ำลดหลั่นกันขึ้นไป ณ มุมหนึ่งของเมืองลี่เจียง คือพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านของชาว nax…