abovethemars.com
What a beautiful days
France, Switzerland บันทึกการเดินทางจากฝรั่งเศสถึงสวิสเซอแลนด์ เดือนกันยายนของปีนี้เริ่มต้นขึ้น พร้อมๆ กับการเดินทางครั้งใหม่ที่เราหวังว่ามันจะเป็นการพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มต้นใช้ชีวิตที่ลอนดอนอย่างจ…