abitrans.pl
Regulamin
Regulamin korzystania z naszych usług. §1POSTANOWIENIA OGÓLNERegulamin został sporządzony na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.1983).Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:a) Przewoźnik – firma ABi TRANS s.c. z s