abismosliterarios.wordpress.com
Explicación
Ol hrvmgl, hv jfv lh wvyl fmz vckorxzxrlm kli ol jfv kzhl vo fogrnl wrz. Ufr tilhviz b nv nzixsv wvkirhz b nv hrvmgl nzo kli vool. Ml vhglb zxlhgfnyizwz z jfv oz tvmgv hv kivlxfkv kli nr wv vhz nzm…