abhijitnavale.com
Malshej Ghat, Pune/Thane – 2
Photo from Malsej Ghat, Pune/Thane