abdurrahman.org
Sufyaan ath-Thawree – Siyar A`laamin Nubalaa of Imaam adh-Dhahabee | Dawud Burbank
SUFYAAN IBN SA`EED IBN MASROOQ, ATH-THAWREE (Abridged from ‘Siyar A`laamin Nubalaa·’ of Imaam adh-Dhahabee) Translated by Abu Talha Dawud Burbank rahimahullaah “Sufyaan ibn Sa`eed ibn Masrooq, the …