abdurrahman.org
Biography of Imaam Muwaffaqud-Deen `Abdullaah ibn Ahmad ibn Qudaamah – Dawud Burbank
1. HIS LINEAGE: He was Aboo Muhammad, `Abdullaah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudaamah ibn Miqdaam ibn Nasr ibn `Abdillaah ibn Hudhayfah ibn Muhammad ibn Ya`qoob ibn al-Qaasim ibn Ibraaheem ibn Ismaa…