abdurrahman.org
Scholars Biographies: Al-Haafiz Ibn Katheer
THE BIOGRAPHY OF AL-HAAFIZ IBN KATHEER He is: the Imaam, the Haafiz, the Shaikh of the Muhadditheen, the Historian, the Explainer of the Qur·aan, `Imaaduddeen Abul-Fidaa· Ismaa`eel ibn `Umar ibn Ka…