abdurrahman.org
Brief Biography: Imam Al-Laalikaa’ee (d.418H)
Imaam Abul-Qaasim Hibatullaah Al-Laalikaa’ee Source: Intro to the Book “The Creed of Imam Bukhaaree” Translated by: Dawud Burbank rahimahullaah He was Abul-Qaasim Hibatullaah, Ibn…