abdurrahman.org
Scholars Biographies: Shaykh ‘Abdur-Rahmaan ibn Naasir as-Sa’dee
BIOGRAPHY OF THE SHAIKH `ABDUR-RAHMAAN IBN NAASIR AS-SA`DEE -rahimahullaahu ta`aalaa [Abridged from the book ‘ash-Shaikh `Abdur-Rahmaan ibn Naasir as-Sa`dee wa juhooduhu fee tawdeehil-`Aqeedah’ of …