abdurrahman.org
Excellent way of Benefiting from Knowledge – Al-Khaleel Ibn Ahmad (rahimahullaah) (d. 175 A.H)
al-Haafiz Aboo `Umar Yoosuf ibn `Abdil-Barr -rahimahullaah- said in his “Jaami` Bayaanil-`Ilm wa Fadlihi”(1/584/no.1001): “al-Khaleel ibn Ahmad [1] -rahimahullaah- said: “I …