abdurrahman.org
The Permissible Lying – Shaykh al-Albaani
source: silsilat ul-ahaadeeth is-saheeha – the series of authentic narrations –hadeeth no. 545 ~ Umm Kulthum bint ‘Uqbah (radi Allaahu ‘anhaa) said: “the Prophet (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) all…