abdurrahman.org
The Ruling on Kissing the Qur’aan – Imaam Al-Albaanee
AUTHOR: Imaam Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaanee SOURCE: “Kayfa yajibu ‘alaynaa an Nufassir al-Qur’aan” (pg. 28-34) PRODUCED BY: Al-Ibaanah.com From the upcoming E-Book &#8…