abdurrahman.org
Can a Hadeeth contradict a Verse from the Qur’aan? – Imaam Al-Albaanee
AUTHOR: Imaam Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaanee SOURCE: “Kayfa yajibu ‘alaynaa an Nufassir al-Qur’aan” (pg. 11-17) PRODUCED BY: Al-Ibaanah.com [3] Question: There are some…