abdurrahman.org
Cooperating and Working with Al-Muntadaa Al-Islaamee – Shaykh Muqbil bin Haadee
AUTHOR: Shaikh Muqbil bin Haadee Al-Waadi’ee SOURCE: Tuhfat-ul-Mujeeb ‘alaa As’ilat-il-Haadir wal-Ghareeb (pg. 143-147) [Original source is a tape “Questions from England” recorded in Ramadaan 13, …