abdurrahman.org
Ruling on adding ‘Sayyidinaa’ to the tashahhud – Shaykh Muhammad Amaan al Jaami (rahimahullaah)
The Thirteenth and Fourteenth Pillar: “Allaahumma Salli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa Muhammadin kamaa Salayta ‘alaa ibraaheema wa ‘alaa Aali ibraaheema Innaka Hameedun Ma…