abdurrahman.org
Beautiful Explanation of the Opening Supplication in Salah (Prayer) – Shaykh Muhammad Amaan al Jaami (rahimahullaah)
After this, there occurs the opening supplication, which is optional, and states: “Subhaanak Allaahumma wa bi Hamdika. Wa Tabaarakasmuka wa Ta’aala Jadduka. Wa Laa ilaaha Ghayruka.&#822…