abdurrahman.org
Make Du’aa right before Maghrib on Fridays and when Fasting
Bismillaah Al-Hamdulillaah wa salatu wa salaamu ‘ala rasulullaah Amma-ba’d Implementing the Sunnah of the Prophet (salallaahu ‘alayhin wa sallam) in your Du’aa to Allaah! St…