abdurrahman.org
Explanation of “The Purification of The Aqeedah” of Imaam Sana’nee – Shaykh Ali ar-Ramli [Audio|Ar-En]
Bismillaah wa -Alhamdulillaah wa Salaatu wa Salaam ‘alaa Rasulillaah ‘amma ba’d The Noble Shaykh, Aba al-Hassan ‘Ali ibn Mukhtar ar-Ramly (May Allaah Preserve Him) from amon…