abdurrahman.org
The Islaamic Position Regarding Protests and Demonstrations – Shaykh ‘AbdulQaadir al-Junaid [Audio|Ar-En]
Bismillaah wa -Alhamdulillaah wa Salaatu wa Salaam ‘alaa Rasulillaah ‘amma ba’d The Noble Shaykh ‘AbdulQaadir Ibn Muhammad al-Junaid (May Allaah Preserve Him), from the scho…