a832722.blog
學識博大精深 技藝高超絕倫
學識博大精深 技藝高超絕倫 學習H.H.第三世多杰羌佛正法 關於“第三世多杰羌佛”佛號的說明 二零零八年四月三…