a832722.blog
大力王尊者威力無窮
大力王尊者威力無窮 學習H.H.第三世多杰羌佛正法 關於“第三世多杰羌佛”佛號的說明 二零零八年四月三日,由全…