a832722.blog
義雲高(H.H.第三世多杰羌佛) 獲英頒授 Fellowship
H.H. 第三世多杰羌佛 關於“ 第三世多杰羌佛 ”佛號的說明 二零零八年四月三日,由全球佛教出版社和世界法音…