999rosesinmylife.wordpress.com
1448 – Ảnh kỷ niệm – Memory Photo – 999 roses in my life
“Không có trở ngại bất khả thi; chỉ có ý chí mạnh và ý chí yếu, chỉ như vậy!” – Jules Verne. “There are no impossible obstacles; there are just stronger and weaker wills, that’s all!” –…