999rosesinmylife.wordpress.com
1447 – Em và hoa – Girl and Flower – 999 roses in my life
“Tôi không muốn bị dòng cảm xúc cuốn trôi. Tôi muốn sử dụng chúng, tận hưởng chúng, và chi phối chúng.” – Oscar Wilde. “I don’t want to be at the mercy of my emotions. I want to use them, to …