7minim.wordpress.com
אז אולי בכל זאת חתונה אזרחית בישראל?
נאה דרש הרב רונן נויברט: לדבריו של נויבירט, ההתנגדות לנישואים אזרחיים איננה התנגדות הלכתית, אלא התנגדות פוליטית. המפלגות הדתיות והחרדיות מעוניינות לשמר את כוחן בקואליציה, ואת כוחו של המשרד לשירותי …