7minim.wordpress.com
ספר חדש ליהודה ליבס
ספר חדש ראה אור, מאת פרופ' יהודה ליבס, פולחן השחר: יחס הזוהר לעבודה זרה, בהוצאת כרמל. הוא נראה מעניין מאוד. הנה הכריכה: בהקדמה כותב ליבס: המחקר שלפנינו יוקדש למאמר זוהר אחד, המתאר את אחד מפולחנות ע…