5xublog.wordpress.com
Từ chuyện Trại trở về chuyện Hồng Bàng
Trong chỉ thị của Ban Bí Thư do Trường-chinh ký ngày 5 tháng 12 năm 1953 về việc giảm tô vùng “dân tộc thiểu số ở lẫn với người Kinh” có nhắc đến người Trại. “Ngoài người Kinh, ở …