5xublog.wordpress.com
Hà Nội Duyên Khởi
(Bài viết dưới đây chỉ là Vĩ Thanh cho một chi tiết của bài Ký ức đô thị. Nó cũng giúp để đọc hiểu về Hà nội cũ trong Ba Mùa Yêu.) Gần một ngàn năm trước, khi thiền sư Minh Không đi thuyền trên sôn…