5xublog.wordpress.com
Một ngày đàng …
Lâu lâu đi làm những việc không phải việc của mình. Tự nhiên học thêm được nhiều điều lạ. Đúng là đi một ngày đàng học vài sàng khôn. 1. Nói chung là ở Việt nam thì gần như ai từ bé tí đến lúc lớn …