5050skatepark.com
Happy Holidays - 5050 Skatepark
Happy Holidays photo by Albert Herrera