4dummies.info
ARPEGGIO|LICKS|RIFFS
ARPEGGIO|LICKS|RIFFS 4dummies.info Chuyên mục này đánh dấu một giai đoạn mới của người chơi guitar theo từng quá trình từ beginer đi lên. Nếu các bạn để ý hoặc lưu tâm, dường như sự sắp xếp của tôi…